Τό πέλαγος τῆς ζωῆς

Αρχιμ. Επιφανίου Οικονόμου

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ´, Ματθ. 14, 22-34.

᾿Αμέσως μετά τό θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καί τῶν δύο ἰχθύων, ὁ Κύριος ζήτησε ἀπό τούς μαθητές Του νά μποῦν στό πλοιάριο καί νά περάσουν στήν ἀπέναντι ὄχθη, ἕως ὅτου ᾿Εκεῖνος διαλύσει τά πλήθη. Μέσα στή νύχτα, καί ἐνῶ τό πλοῖο βρισκόταν σέ κίνδυνο στό μέσον της λίμνης, οἱ μαθητές Τόν εἶδαν νά τούς προσεγγίζει περπατώντας πάνω στά κύματα καί φοβήθηκαν, νομίζοντας ὅτι πρόκειται γιά φάντασμα. ᾿Εκεῖνος τούς καθησύχασε καί τούς ζήτησε νά μή φοβοῦνται. ῾Ο Πέτρος, γιά νά πειστεῖ ὅτι εἶναι ὁ Διδάσκαλος, ζήτησε νά Τόν πλησιάσει περπατώντας καί ὁ ἴδιος πάνω στά νερά, πράγμα πού ἔγινε. ῾Ο φόβος, ὅμως, πού τόν διακατεῖχε ἀπό τή δύναμη τῶν ἀνέμων, ἔκαμψε τήν πίστη του καί ἄρχισε νά καταποντίζεται, ζητώντας βοήθεια ἀπό τό Χριστό. ῾Ο εὔσπλαχνος Κύριος ἄκουσε τήν κραυγή του, ἅπλωσε τό χέρι καί τόν ἔσωσε. ῞Ολοι, τότε, στό πλοιάριο ὁμολόγησαν δοξολογικά ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Υἱός τοῦ Θεοῦ.

῾Ολόκληρη ἡ ἀνθρώπινη ζωή εἶναι ἕνα πέλαγος, μία ἀφρισμένη θάλασσα πού καλούμαστε νά διαπλεύσουμε ἀναζητώντας ὑπήνεμα λιμάνια. Τά κύματα τῶν θλίψεων, τῶν δοκιμασιῶν, τῶν πειρασμῶν, τῶν ποικίλων προβλημάτων τοῦ βίου, ξεσποῦν πάνω μας, συχνά μέ ἰδιαίτερη μανία, προσπαθώντας νά μᾶς καταποντίσουν καί νά μᾶς βυθίσουν στήν ἀπόγνωση καί στήν ἀπελπισία. Σήμερα μία ἀρρώστια, αὔριο μία ἀδικία, τήν ἄλλη ἕνα οἰκογενειακό πρόβλημα, ὕστερα τό ἄγχος τῆς ἀποκατάστασης τῶν παιδιῶν, ἀργότερα ἡ ἀστοργία τῶν δικῶν μας, τά οἰκονομικά ἀδιέξοδα, τά ἐργασιακά προβλήματα, συχνά ἡ κακοήθεια καί ἡ συκοφαντία τῶν ἀνθρώπων, ὅλα αὐτά φέρνουν τόν κάματο στήν ψυχή καί στό σῶμα. ῎Εχοντας ἀφήσει τό μεγαλύτερο κομμάτι τοῦ παρόντος βίου πίσω μας καί ἀναλογιζόμενοι τό παρελθόν μας, διαπιστώνουμε ὅτι στή ζωή μας κυριαρχοῦν περισσότερο οἱ στιγμές τοῦ προβληματισμοῦ καί τῆς δυστυχίας, παρά ἐκεῖνες τῆς εὐτυχίας, τῆς εὐδαιμονίας καί τῆς ἀνεμελιᾶς. Καί αὐτό συμβαίνει εἴτε ἐπειδή οἱ εὐρύτερες κοινωνικές καί οἰκογενειακές συνθῆκες τό θέλησαν, εἴτε γιατί ἐμεῖς, μέ τά προσωπικά λάθη καί τίς ἀστοχίες τοῦ βίου, τό ἐπιλέξαμε. Σέ τέτοιες στιγμές νιώθουμε τό ἔδαφος νά κλονίζεται κάτω ἀπό τά πόδια μας, τά λυσσασμένα κύματα ἕτοιμα νά καταπιοῦν τή σχεδία τῆς ζωῆς, πάνω στήν ὁποία προσπαθοῦμε νά κρατηθοῦμε ὄρθιοι. Καί τότε ἀκούγεται καί πάλι στά ὦτα ἐκείνων πού ἔχουν τίς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς τους ἀνοικτές, ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ, πατρική καί παρηγορητική: «ἔχετε θάρρος, μή φοβάστε». Τό θάρρος πρός τό ὁποῖο μᾶς προτρέπει ὁ Κύριος «δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἕνα ψυχικό προτέρημα. Κυρίως εἶναι δῶρο καί χάρισμα τοῦ Θεοῦ. Πηγάζει ἀπό τήν ἀκλόνητη πίστη στόν ζῶντα καί ἀληθινό Θεό. Καί ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς εὐλογημένους καρπούς τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Αὐτό ὁμολογεῖ μέ δύναμη ὁ ἱερός ψαλμωδός: «Κύριε, ἰσχύς μου. Κύριος στερέωμά μου καί καταφυγή μου καί ρύστης μου». Αὐτό διακηρύσσει κατηγορηματικά ὁ ᾿Απόστολος Παῦλος· «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ». ῞Οπως καί ἀλλοῦ σημειώνει ὁ ἴδιος ᾿Απόστολος, οἱ πιστοί εἴμαστε αὐτοί πού παίρνουν δύναμη ἀπό τόν ἰσχυρό καί δοξασμένο Θεό. ῎Ετσι μποροῦμε νά ἔχουμε, σέ κάθε περίσταση, ὑπομονή καί μακροθυμία. Μετέχοντας στήν ἰσχύ τοῦ ᾿Αναστημένου Χριστοῦ, πού κάθεται στά δεξιά τοῦ Πατρός μποροῦμε καί ἐμεῖς οἱ χριστιανοί νά νικοῦμε τόν κόσμο».

Γιά τούς ἀγωνιστές τῆς ζωῆς, πού δέν θά καμφθοῦν ἀπό τό μένος τῶν βιοτικῶν κυμάτων καί δέ θά νικηθοῦν ἀπό τό βάρος τῆς καταστροφικῆς ἀπελπισίας, ὁ μόνος δρόμος εἶναι ἡ μάχη, ὁ ἀγώνας, ἡ διαρκής καί θαρραλέα πάλη μέ τήν τρικυμία τοῦ βίου. Σ’ αὐτό τόν ἀγώνα ἀσφαλές καί ὑπήνεμο λιμάνι καί σίγουρο καταφύγιο ἀγάπης εἶναι ὁ Κύριός μας ᾿Ιησοῦς Χριστός. ᾿Εκεῖνος πού εἶναι πάντα ἕτοιμος νά ἁπλώσει τό χέρι σέ ὅποιον ὀλιγοπιστεῖ καί καταποντίζεται, πού στέκεται πάντα δίπλα μας τίς στιγμές τοῦ κλονισμοῦ καί τῆς δοκιμασίας. ῎Ας Τόν πλησιάσουμε μέ ἐμπιστοσύνη, ἀφήνοντας στά ἔμπειρα καί σίγουρα χέρια Του τήν πορεία τῆς ζωῆς μας. ᾿Αρκεῖ νά Τόν ζητοῦμε διαρκῶς, νά ἔχουμε πάντα προσηλωμένα τά μάτια τῆς ψυχῆς μας πάνω Του καί νά προσευχόμαστε νά μήν ἀποστρέψει τό δικό του βλέμμα ἀπό πάνω μας ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας.

 

Από τό βιβλίο

«ΚΗΡΥΞΑΤΕ

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ»

τοῦ π. Επιφανίου Οικονόμου

που κυκλοφορεῖται

ἀπό τίς ἐκδόσεις

«ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»

(τηλ.: 210 9310605).