Μετάνοια: Συνιστώσες και προεκτάσεις

Λαυρέντιος Γ. Δελλασούδας, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

Προ επταετίας σε ομιλία μου, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τον Β΄ Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής Νέας Σμύρνης, αναφέρθηκα στη νοηματική προσέγγιση ενός από τα 7 μυστήρια τής ορθόδοξης τού Χριστού Εκκλησίας μας, δηλαδή, αυτό τής μετανοίας ή εξομολογήσεως, όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Μάλιστα κλείνοντας την ομιλία μου δεν παρέλειψα να αναφερθώ στη σχέση τής μετάνοιας και τής τότε γενικότερης κατάστασης τής χώρας μας.

Σήμερα, θεωρώντας ότι η προσέγγιση τού όλου θέματος δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεπίκαιρη από κάθε άποψη, την παραθέτω αυτούσια με αφαίρεση μόνο ορισμένων ονομάτων.

«Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, τρία είναι τα σημεία με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα, αναφορικά με τη μετάνοια:

Το πρώτο αποτελεί μια υπενθύμιση των όσων ήδη γνωρίζουμε ως χριστιανοί και αφορά στη θεμελίωση, τον σκοπό, τις προϋποθέσεις και, γενικά, τα κύρια χαρακτηριστικά τού μυστηρίου.

Όπως προκύπτει από την Κ.Δ., ο Χριστός παραχώρησε τη χάρη τής συγχώρησης των αμαρτιών στους μαθητές του («Αμήν λέγω υμίν, όσα εάν δήσητε επί τής γης, έσται δεδεμένα εν τω ουρανώ, και όσα εάν λύσητε επί τής γης, έσται λελυμένα εν τω ουρανώ» [Ματθ. 18,18]· «καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω υμάς. και τούτο ειπών ενεφύσησε και λέγει αυτοίς∙ λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν τινών αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς· αν τινών κρατήτε, κεκράτηνται.» [Ιωάν. 20, 21-23]· «και δώσω σοι [απευθυνόμενος στον Απόστολο Πέτρο] τας κλεις τής βασιλείας των ουρανών, και ο εάν δήσης επί τής γης, έσται δεδεμένον εν τοις ουρανοίς, και ο εάν λύσης επί τής γης, έσται λελυμένον εν τοις ουρανοίς.» [Ματθ. 16,19]). Δηλαδή τους είπε: Όπως απέστειλε εμένα ο πατέρας και εγώ αποστέλλω εσάς… Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Εάν συγχωρήσετε τις αμαρτίες κάποιου τού είναι συγχωρημένες και στον ουρανό και εάν δεν τις συγχωρήσετε θα μείνουν ασυγχώρητες και στον ουρανό.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΔΩ