Καλή καί εὐλογημένη Σαρακοστή

«Δεῦτε λαοί, σήμερον ὑποδεξώμεθα, τῶν Νηστειῶν τό χάρισμα, ὡς θεοδώρητον καιρόν τῆς μετανοίας, ἐν ταύτῃ τόν Σωτῆρα, ἱλεωσόμεθα. Ἔφθασε νῦν, εἰσῆκται ὁ τῶν ἀγώνων καιρός, τό τῆς Νηστείας στάδιον, προθύμως ἅπαντες, ἀπαρξώμεθα ταύτης, τάς ἀρετάς Κυρίῳ, ὡς δῶρα φέροντες».

  Ἡ Καθαρά Δευτέρα εἶναι ἡ ἀπαρχή τοῦ προσωπικοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα ὅλων μας, ὁ ὁποῖος ἀγῶνας ἐκτελεῖται μέ τή συμμέτοχή μας στίς ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν προσευχή καί τήν νηστεία, σέ συνδυασμό πάντα καί μέ τήν φιλανθρωπία ἀπό τό περίσσευμά μας ἤ τό ὑστέρημά μας πρός τούς ἀνήμπορους συνανθρώπους μας.

 Ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι τό ἀρχικό στάδιο καί ἡ ἀπαρχή τῆς κάθε εἴδους καθάρσεως τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός μας.

Εἶναι μέρα περισυλλογῆς καί αὐτοκριτικῆς.

Διά τόν λόγο αὐτό φέρει καί τό ὄνομα Καθαρά Δευτέρα.

Τά παλαιά χρόνια συνήθιζαν τήν μέρα αὐτή οἱ νοικοκυρές νά πλένουν μέ καυτό νερό καί στάχτη ἀπό τό τζάκι τά κατσαρολικά τους, ἔτσι ὥστε νά εἰσέλθουν ὅσο τό δυνατό χωρίς νά ἀρτευτοῦν στήν περίοδο της νηστείας, πού ξεδιπλωνόταν ἐμπρός τους.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι καί τό λεγόμενο Τριήμερο τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Τριήμερο ὀνομάζεται ὁ προαιρετικός κανόνας τῶν Χριστιανῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι κατά τίς τρεῖς πρῶτες ἡμέρες τῆς Καθαρᾶς ἑβδομάδος δέν τρώγουν τίποτε, παρά πίνουν μόνο λιγοστό νερό.

Γνωρίζοντας καλά οἱ ἅγιοι Πατέρες τίς ἀνάγκες τῶν Χριστιανῶν μας τίς ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὅρισαν ἕνα πλούσιο λειτουργικό καί ἐκκλησιαστικό Τυπικό, μέ μεγάλο ἀριθμό ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ὅπως τό Μεσονυκτικό καί ὁ Ὄρθρος τῶν καθημερινῶν ἡμερῶν, οἱ διατεταγμένες Θεῖες Λειτουργίες τῶν Προηγιασμένων Δώρων κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή καί οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Μικροῦ καί Μεγάλου Ἀποδείπνου σέ καθημερινή βάση, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου τίς Κυριακές τῆς Σαρακοστῆς κ.ἄ. Στούς ἱερούς Ναούς μας δέ, ὅπως πάντοτε, ὑπάρχουν Ἱερεῖς Ἐξομολόγοι, οἱ ὁποῖοι βοηθοῦν συγχωροῦν καί συνδράμουν τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς μας στήν πνευματική τους ζωή.

Φτάσαμε, λοιπόν, στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αὐτή εἶναι μιά ἱερή περίοδος πνευματικῶν ἀγώνων, μετανοίας καί νηστείας.

«Νῦν ἐπέστη ὁ καιρός, τῶν ἁγίων Νηστειῶν, ἐναρξώμεθα ταύτης ἐν καλαῖς ἀναστροφαῖς· εἰς κρίσεις γάρ καί μάχας, μή νηστεύετε φησίν».

Καλή καί εὐλογημένη Σαρακοστή.

 +π.Ι.Σ.