Γνωρίσματα προσευχῆς

π. Θεοκλήτου Λεγάτου

Ἡ προσευχή εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό. Εἶναι τό ἀνέβασμα τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς στόν οὐρανό.

Ὁ Κύριος καί τή διάρκεια τῆς ἐπί γῆς ζωῆς προσευχόταν. Πρίν ἀπό κάθε θαῦμα αἰσθανόταν τήν ἀνάγκη ἐπαφῆς καί ἐπικοινωνίας μέ τόν Οὐράνιο Πατέρα. Ὑπόδειγμα καί παράδειγμα ἀληθινά προσευχόμενου προσφέρει σέ ὅλους μας τό μέτρο τῆς ἀληθινῆς προσευχῆς, πού εἶναι εὐπρόσδεκτη ἀπό τόν Θεό.

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης μέ λίγες λέξεις μεστές περιεχομένου παρουσιάζει τόν Κύριο προσευχόμενο γιά τούς μαθητές καί γιά ὅλο τόν κόσμο.

Ἔτσι μᾶς δίδει τήν εὐκαιρία νά πλησιάσουμε τό μεγαλεῖο τοῦ προσευχόμενου Κυρίου.

  1. «Ἐπάρας τούς ὀφθαλμούς εἰς τόν οὐρανόν». Τό πρῶτο χαρακτηριστικό τῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ θεία ἔπαρση, ἡ ἀνύψωση στόν οὐρανό. Ἀπομακρύνεται ἀπό τήν γῆ καί ἔρχεται στόν Θεό – Πατέρα ἐγκαταλείπει τόν κόσμο. Ἐλεύθερος ἀπό κάθε δέσμευση βρίσκεται κοντά στό Θεό. Ἐπικοινωνεῖ ζωντανά μαζί Του. Σέ αὐτή τή στάση προσευχῆς μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός. Νά ἀνέβουμε στόν οὐρανό ἀπομακρυνόμενοι ἀπό τά γήϊνα. Νά πλησιάσουμε τόν Κύριο. Ἐλεύθεροι καί ἀληθινοί, μακρυά ἀπό τήν ἁμαρτία καί τή φθορά.
  2. Ἡ προσευχή τοῦ Κυρίου δέν εἶναι ἀνύψωση τῆς καρδιᾶς, ἀλλά καί συνομιλία μέ τόν Πατέρα. Ὁ Κύριος μέχρι τώρα μιλοῦσε στούς ἀνθρώπους γιά τόν μόνο ἀληθινό Θεό καί γιά τήν σωτηρία τους. Τώρα μιλάει στόν Θεό γιά τούς μαθητές καί γιά ὅλους ἐκείνους πού τόν ἀγαποῦν καί τόν πιστεύουν. Ζητάει ἀπό τόν Πατέρα του νά τούς κρατάει ἑνωμένους στήν ἀληθινή πίστη καί ἀγάπη.

Ἔτσι δεύτερο γνώρισμα εἶναι ἡ προσευχή γιά τούς ἄλλους. Ἡ προσευχή ἀγκαλιάζει ὅλους καί ἐνδιαφέρεται γιά ὅλο τόν κόσμο. Ὁ ἀληθινά προσευχόμενος ἀναφέρεται στόν Θεό γιά ὅλους καί ζητάει τήν σωτηρία ὅλων, ἐχθρῶν καί φίλων. Ἔτσι συνδυάζει ἄριστα τήν προσευχή μέ τήν ἀληθινή ἐν Κυρίῳ ἀγάπη. Μιμούμενοι τόν Κύριο ἄς προσευχόμεθα ἀληθινά.

Ἡ ἀνύψωση τῆς καρδιᾶς καί τοῦ νοῦ στόν οὐρανό, ἡ καθαρότητα καί ἡ ἁγνότητα τῆς ζωῆς καί τό ἐνδιαφέρον μας γιά τούς ἄλλους, ἄς εἶναι τά στοιχεῖα τῆς προσευχῆς μέ τόν ἐν Τριάδι Κύριο.

Ἔτσι θά εἶναι εὐπρόσδεκτη ἀπό τόν Θεόν καί θά ἔχει σωτήρια καί λυτρωτικά ἀποτελέσματα.