Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου

Ἀρχιμανδρίτου Θεόκλητου Λεγάτου

Ὁ ἄνθρωπος, ὡς ψυχοσωματικό ὄν ἔχει βαθειές πνευματικές καί ψυχικές ἀνάγκες. Ἐπιθυμεῖ καί θέλει νά ἀγαπᾶ καί νά ἀγαπᾶτε ἀληθινά καί πραγματικά. Ἐπιθυμεῖ καί θέλει νά διαιωνίζει τήν ὕπαρξί του, ξεπερνώντας τόν θάνατο. Νά ζῆ αἰώνια κοντά στόν Θεό – πατέρα, πλάστη καί Δημιουργό.

Σέ αὐτές τίς θεμελιώδεις ὑπαρξιακές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων ἀπαντᾶ ὁ Κύριος προπάντων μέ τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάστασί Του.

Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι μία προσφορά ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο. Ὁ ἀναμάρτητος Κύριος δέχεται νά θυσιασθεῖ γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους καί αὐτούς ἀκόμη τούς ἐχθρούς. Αὐτή τήν ἀγάπη καλούμαστε νά βιώσουμε ὅλοι. Νά ζοῦμε μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ξεπερνώντας τό φόβο, τήν ἀγωνία, τήν ἀβεβαιότητα, τόν ἐγωϊσμό καί τήν φιλαυτία.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρέπει νά συναντάει τή δική μας ἀγάπη. Τήν ἀγάπη μας γιά τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους. Οἱ ἁρμονικές σχέσεις τῶν ἀνθρώπων καί ἡ εἰρηνική συμβίωση προϋποθέτουν τήν ἀληθινή ἐν Κυρίω ἀγάπη πού συγχωρεῖ καί ἀποδέχεται ὅλους χωρίς ἐπιφυλάξεις. Ἡ ἀληθινή ζωή κινεῖται σέ δύο πόλους. Ἀγάπη στόν Κύριο Ἰησοῦ καί ἀγάπη στόν ἄνθρωπο.

Στή δεύτερη καί βασική ἐπιδίωξη τοῦ ἀνθρώπου γιά ἀθανασία ἀπαντάει ὁ Κύριος μέ τήν Ἀνάστασί Του. Μέ τόν θάνατο νικάει τόν θάνατο καί δωρίζει τήν ἀθανασία. Ἡ ἀθανασία προϋποθέτει τήν ἀληθινή συμμετοχή τοῦ ἀνθρώπου στό Σταυρό καί στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

Ἡ βαθειά πίστη στόν Κύριο ξεπερνάει τό φόβο  καί τούς φραγμούς τοῦ θανάτου καί χαρίζει τήν αἰωνιότητα.

Ἡ αἰωνιότητα δέν εἶναι μία στατική κατάσταση, ἀλλά ἡ ἀέναη καί ἀδιακόπη θεά τοῦ Θεοῦ, πού χαρίζει δόξα καί εὐτυχία.

Ὅλες αὐτές οἱ ἀλήθειες βιώνονται μέσα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μέ τό Σταυρό καί τήν Ἀνάστασί Του νίκησε τόν θάνατο καί χάρισε στόν ἄνθρωπο τήν αἰωνιότητα, τή χαρά τοῦ παραδείσου. Ἡ ἀπόκτηση ὅλων τῶν ἀγαθῶν πού ἀπορρέουν ἀπό τό Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι ὁ βασικός σκοπός τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ σκοπός πραγματοποιεῖται μέσα στό χῶρος τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας.