Το θέλημα του Θεού

Αρχιμανδρίτου Θεοκλήτου Λεγάτου

Εἶναι Μ. Πέμπτη πρός Μεγάλη Παρασκευή. Ὁ Κύριος βρίσκεται στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ. Προσεύχεται ἀδιάκοπα. Προσεύχεται καί ὁ ἱδρώτας τρέχει ἀπό τό πρόσωπό Του ὡς θρόμβοι αἵματος. Ἡ προσευχή του εἶναι Γενηθήτω τό θέλημά του. Ἀπευθύνεται στόν Θεό – Πατέρα.

 

  1. Γενηθήτω τό θέλημα σου. Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ – Πατέρα ἦταν γιά τόν Κύριο καθῆκον ἀπαράβατο, ἱερή ὑποχρέωση. Ὅσες φορές ἤθελε νά δείξη καί νά φανερώση τό καθῆκον τῆς ὑπακοῆς στόν Θεό – Πατέρα χρησιμοποιοῦσε φράσεις ἤ λέξεις πού δέν ἐπιδέχονταν ἀμφισβήτηση ὅπως δεῖ, πρέπον ἡμῖν. Καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ – Πατέρα ἦταν ἀπό ἀγάπη νά προσφέρει τόν ἑαυτόν ὑπέρ «τῆς κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας».

Αγαποῦσε ὁ Κύριος τή θυσία, τήν προσφορά ἀγάπης. Ὅταν ὁ Ἀπόστολος Πέτρος θέλησε νά τόν ἀποτρέψη ἀπό τήν θυσία «Ἵλεως Κύριε οὐ μη ἔσται σοι τοῦτο», ὁ Κύριος τόν ἀπεκάλεσε «σατανᾶ, ὅτι φρονεῖς τά τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τά τῶν ἀνθρώπων»  Μολονότι γνωρίζει τά μαρτύρια προχωρεῖ σταθερά στό μαρτύριο – ὑπέρτατη θυσία.

  1. Γενηθήτω τό θέλημά σου: θυσιάζεται γιά νά σωθῆ ὁ ἄνθρωπος καί ὁ κόσμος τό θεϊκό του μάτι ἀπό τόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ βλέπει ὅλους τούς ἁμαρτωλούς πού στενάζουν κάτω ἀπό τό βάρος τῆς ἁμαρτίας, τῆς φθορᾶς, τοῦ θανάτου βλέπει τούς πρωτοπλάστους καί τά ἑκατομμύρια τῶν ἀδελφῶν νά τόν παρακαλοῦν. «Κύριε τῆς σωτηρίας ἡμῶν μή ἀποστῆς ἀφ’ ἡμῶν».

Γενηθήτω τό θέλημα σου: Ὑποτάσσεται ὁ Κύριος Ἰησοῦς στόν Θεό – Πατέρα γιατί αὐτό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νά δοξασθῆ ὁ Υἱός τοῦ ἐπάνω στή γῆ.

Ἄν ὁ Θεός δοξάζει τούς ἀνθρώπους πού ἐκδηλώνουν μέ λόγια καί ἔργα τήν ἀγάπη τους σ’ Αὐτόν, δέν θά δοξάση τόν Υἱόν του πού ἔγινε «ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυροῦ;» Ἀλλά ποιός ἄλλος δόξασε, τίμησε καί δόξασε τόν Θεό – Πατέρα περισσότερο ἀπό τόν Κύριο.

Ὅλη ἡ ἐπί γῆς ζωή του ἀπό τή γέννηση μέχρι τήν Ἀνάσταση καί τήν Ἀνάληψη ἦταν μιά συνεχής δοξολογία τοῦ Θεοῦ – Πατέρα. Ἔγινε καί εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου  ὁ Σωτήρας καί λυτρωτής ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων. Ἀναρίθμητες ψυχές τοῦ προσφέρουν λατρεία καί ἀφοσίωση. Χιλιάδες εἶναι ἐκεῖνοι πού εἶναι ἕτοιμοι νά θυσιασθοῦν γιά χάρη του, ἀπό ἀφοσίωση. Εἶναι ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωή, τό φῶς τό ἀληθινό.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς ὁ Υἱός καί Λογος τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος στή διάρκεια τῆς ζωῆς του, ζοῦσε πάντοτε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ – Πατέρα. Ἡ ὑπακοή του ἔφθασε μέχρι τό Σταυρό καί τή θυσία.

Μιμητές τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καλούμαστε νά ἐφαρμόσουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ὅπως αὐτό προσφέρεται ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί ἑρμηνεύεται ἀπό τήν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἄς τόν παρακαλοῦμε θερμά νά μᾶς φωτίζει καί νά ἐνισχύη στόν καθημερινό μας πνευματικό ἀγῶνα, ὥστε νά πραγματοποιοῦμε πάντοτε τό ἅγιο θέλημά Του.