Ἡ Ἐκκλησία καί ἡ ἀποστολή της

Του Αρχιμανδρίτου Θεόκλητου Λεγάτου

Ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ὁ φορέας τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ ἐν Τριάδι Κυρίου καί ὁ χορηγός τῶν ἀγαθῶν, τῆς σταυρικῆς θυσίας καί Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία θεματοφύλακας τῆς ἀληθινῆς πίστεως ἀντιμετώπισε ἀπό τά πρῶτα βήματά της τό μῖσος καί τίς ἐπιθέσεις τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

Ὅτι συνέβη στήν κεφαλή της τόν Κύριον Ἰησοῦν, συμβαίνει καί στά μέλη της. Πόλεμοι καί διωγμοί εἶναι ὅλη ἡ ἱστορία της, ἀπό τό ξίφος τοῦ Ἡρώδη ὡς τόν Γολγοθά. Ἀμέτρητους Σταυρούς καί Γολγοθάδες στήνουν, μέ σατανικές μεθόδους μέσα στούς αἰῶνες, οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας. Χρησιμοποιοῦν ὅλα τά ὑλικά καί πνευματικά μέσα. Μαρτύριο καί Σταυρός ἡ πορεία τῆς ζωῆς τῶν πιστῶν, τῶν χριστιανῶν.

Ὁ Κύριος εἰδοποίησε τούς πιστούς του, τούς μαθητές του «Εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσι» καί μακαρίζει αὐτούς πού ὑποφέρουν γιά τήν δικαιοσύνη.

Δέν τούς ἔστειλε σέ παλάτια, ἀνέσεις καί ἀγαθά, ἀλλά «ὡς πρόβατα ἐν μέσω λύκων».  Ἄκουσαν μέ πίστη καί ἀγάπη τήν ἐντολή του καί ξεπήδησαν οἱ στρατιές τῶν ἁγίων καί τῶν μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Δυό χιλιάδες τώρα χρόνια διώκεται ἡ Ἐκκλησία. Αἱματοβαμμένη πορεία γεμάτη θυσίες. Αὐτή ἡ πορεία, ἡ πονεμένη καί ματωμένη φθάνει καί στίς ἡμέρες μας. Καί σήμερα ὑπάρχουν οἱ πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας. Διδασκαλίες καί συστήματα ὑλιστικά καί ἀντιχριστιανικά, ἀθεϊστικός πόλεμος, ἀθεϊστική προπαγάνδα, αἱρετικές πλάνες ἐπιδιώκουν ἕνα σκοπό. Νά ἀποδυναμώσουν  τήν Ἐκκλησία καί νά τήν θέσουν στό περιθώριο. Ἐπιδιώκουν ὁ λαός νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν πίστη καί ἔτσι τό ἔργο τους νά γίνει εὐκολώτερο. Ὅμως ματαιοπονούν.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεανθρώπινος ὀργανισμός μέ κεφαλή τόν Χριστό. Εἶναι ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας. Εἶναι στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. Ἔργο της ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἶναι ἡ ταμιοῦχος τῆς θείας χάριτος. Εἶναι θεμελιωμένη στό αἷμα τοῦ Κυρίου καί τῶν  μαρτύρων. «Πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Ἀδικεῖται, διώκεται, βλάπτεται, ἀλλά παραμένει καί θά παραμένει ἀκέραια καί θά ὁδηγεῖ εἰς νομάς χαρισμάτων ὅλους ὅσους ἐπιθυμοῦν τήν σωτηρία καί τή λύτρωση, τήν ἀληθινή ἐν Χριστῶ ζωή.

Αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶμαστε μέλη. Στούς δύσκολους καί ἀποκαλυπτικούς καιρούς πού ζοῦμε, καλούμαστε νά μείνουμε ζωντανά μέλη της μέ λόγια καί ἔργα καί νά μαρτυροῦμε Χριστόν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα.

Νά μήν ὑποστείλουμε τή σημαία τῆς πίστεως.

Ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι στήν ἀγάπη μας γιά τόν Χριστό.

Ἡ πίστη τελικά θά θριαμβεύση. Θά νικηθοῦν οἱ πολέμιοι ὅπως πάντα.

Ὁ Κύριος εἶναι μαζί μας.