Ἔχουν μεγάλη εὐθύνη οἱ γονεῖς…

Δημήτριος Παναγόπουλος (+)

Κάνοντας ὁ ᾂνθρωπος νηστεία, περιορίζει τίς αἰτίες τῶν πειρασμῶν του, ἐνῶ αὐτοί που δέν νηστεύουν, αὐξάνουν τις αἰτίες τῶν πειρασμῶν τους. Γιʹ αὐτό και οἱ γονεῖς, θά πρέπει να μάθουν και να νουθετήσουν τά παιδιά τους, ᾀπό μικρά να νηστεύουν, ῷστε να τούς γίνει συνείδηση ᾑ ἀναγκαιότητα τῇς νηστείας. Ἔχουν μεγάλη εὐθύνη οἱ γονεῖς, στο θέμα αὐτό!