Λίγες μέρες πριν τον ερχομό Της – «Δημήτρια 2016» στον Πειραιά

ÐáíçãõñéêÜ êáé ìå ìåãÜëç åõëÜâåéá ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ïé åïñôáóôéêÝò åêäçëþóåéò, óôï íçóß ôçò ÐÜñïõ ãéá ôçí Ðáíáãßá ôçí ÅêáôïíôáðõëéáíÞ. Ôï áðüãåõìá ôçò ÔåôÜñôçò 15 Áõãïýóôïõ 2012 êáé ìå ôçí óõììåôï÷Þ ðëÞèïõò ðéóôþí ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç ëéôÜíåõóç ôçò åéêüíáò ôçò Ðáíáãßáò ôçò ÅêáôïíôáðõëéáíÞò, óôïí ðáñáëéáêü äñüìï ôçò ÐáñïéêéÜò. Ôçò ëéôáíåßáò ðñïåîÞñ÷å ï Ìçôñïðïëßôçò Ðáñïíáîßáò ê. Êáëëßíéêïò, ìå ôçí óõììåôï÷Þ ôïõ Åðéóêüðïõ ×ñéóôéáíïõðüëåùò ê. Ðñïêïðßïõ åíþ ôçí êõâÝñíçóç åêðñïóþðçóå ï õðïõñãüò Åñãáóßáò ÃéÜííçò Âñïýôóçò.

Του π. Πολυκάρπου Μπόγρη

Δεν είναι λίγο, δεν είναι μικρό, δεν είναι ασήμαντο τοῦτο το γεγονός.
Αυτός ο ερχομός. Ένας ερχομός προσδοκίας, ελπίδας, πίστης, ομολογίας αλήθειας για να ενισχυθοῦν οι καρδιές μας στην λαίλαπα των καιρών, για να φανεί περίτρανα για άλλη μία φορά ότι όσοι επεθύμησαν να βάλουν τελεία στο γεγονός της Εκκλησίας, της ζωντανής πίστης τελικά γράφτηκαν με όλους εκείνους που η ιστορία τους κατέγραψε όχι απλά ως διώκτες της πίστεως αλλά και ως τραγικές φιγούρες της.
Ένας ερχομός ενός προσώπου που γλυκαίνει την καρδιά κάθε ανθρώπου. Κάθε ανθρώπου που κουβαλάει ελπίδες και απογοητεύσεις. Που κουβαλάει την αγωνία αλλά και την προσδοκία της χάριτος. Που κουβαλάει μία καθημερινότητα με όλες τις αποχρώσεις αλλά και την προσμονή της εμπειρίας του προσωπικού του θαύματος.
Κάθε ανθρώπου που και στις μέρες μας διαπιστώνει ότι η δήθεν ανθρώπινη παντοδυναμία, οδηγεί σε τραγικά αδιέξοδα τόσο στην υπόσταση του ανθρώπου την ψυχοπνευματική, όσο και στην ποιότητα της ζωής που του υποσχέθηκαν κάποιοι “ταχυδακτυλουργοί” ψεύτικων ονείρων και φαντασιώσεων.
Σε λίγες μέρες ο ερχομός Της. Ο ερχομός της Παναγίας μας. Της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής, από το νησί της Πάρου. Το ευλογημένο νησί. Ένας ξεχωριστός τόπος φυσικής ομορφιάς αλλά πάνω από όλα ένας τόπος που ο άνθρωπος βιώνει και αναμετριέται με την πίστη του και συνάμα ένας τόπος θαυμάτων.

Θαυμάτων που διηγούνται οι παλιοί στους νέους, θαυμάτων που βιώνουν και σήμερα μικροί και μεγάλοι, θαυμάτων που συνεχίζουν να τροφοδοτούν όλους μας στην πορεία της προσωπικής μας αναζήτησης και αναμέτρησης με τον Θεό.
Έλα Παναγία μας και σήμερα αναμεσά μας.
Έλα ΜΑΝΝΑ μας στα παιδιά σου.
Έλα ΥΠΕΡΜΑΧΕ ΣΤΡΑΤΗΓΕ του Έθνους μας.
Έλα γλυκειά προσμονή της καρδιάς μας.
Έλα κυρά ΠΑΝΑΓΙΑ στα παιδιά σου.
Σε προσμένουμε, σε λαχταρούμε, σε ποθούμε. Εσένα και ΕΚΕΙΝΟΝ που κρατάς πάντα στην αγκαλιά σου. ΕΚΕΙΝΟΝ που νοηματοδοτεί την ζωή μας, γιατί χωρίς ΧΡΙΣΤΟ είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη η ζωή μας.
Έλα και κάνε σπίτι σου και θρόνο σου και την Ενορία μας. Το ονειρεύτηκε τούτο το μικρό θαύμα και θέλει να το ζήσει μαζί με τις χιλιάδες των ανθρώπων που θα έρθουν για να γαντζωθούν πάνω σου, γνωρίζοντας πόσο γερό στήριγμα είσαι για την ζωή μας.
Έλα και ευλόγησε τούτη την πνευματική οικογένεια της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Πειραιώς που πάντα, σου το υποσχόμαστε, θα θυμάται τον ερχομό Σου, την αρχοντιά Σου και την μεγαλοπρέπειά σου.
Μά πάνω από όλα θα θυμόμαστε ότι μας χόρτασες την πεινασμένη πνευματικά καρδιά μας και μας γλύκανες μαζί με την παρουσία του Υιού σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Σε προσμένουμε με λαχτάρα και ανυπομονησία ΠΑΝΑΓΙΑ μας.

Πρόγραμμα Εορταστικών Εκδηλώσεων “ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2016”

1

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ